به تازگی توسط گرفته از

اطلاعات سیاسی اجتماعی

February 26, 2013 از
ازمونی فرا منطقه ای
1. کدام کشور اولین ماهواره را به مدار زمین فرستاد؟
2. اولین روزنامه فارسی کجا انتشار یافت؟
3. کودتای پسر علیه پدر کجا رخ داد؟
4. ساحل طلایی نام قدیم کدام کشور بود؟
5. موافقتنامه دیتون برای حل کدام مسئله مطرح شد؟
6. در کدام کشور کودتای نظامی اتفاق نیفتاده است؟
7. اولین تلفن عمومی در کدام کشور به کار انداخته شد؟
8. کدامیک از دبیران کل سازمان ملل متحد به طور مشکوک کشته شد؟
9. بندر ماکائو متعلق به کدام کشور است؟
10. قشقایی ها از چه نژادی هستند؟
مژگان سبزواری
motmaeniii javabe soale 4 doroste??
  • February 26, 2013
  • ·
  • پسند
آقای پروینی
سلام
بله مطئنم
  • February 26, 2013
  • ·
  • پسند
کد امنیتی